ปี 1966 - 1967 มีทะเบียน เครื่องเดิม

แสดงทั้งหมด 1